Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. En framtidsfullmakt är en fullmakt som låter någon annan ta hand om dina personliga eller ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare.

från 649kr

Svar inom 12 h

Genom en framtidsfullmakt blir det möjligt att själv utse den person som ska ta hand om de personliga och ekonomiska angelägenheterna vid den framtida tidpunkt när man inte längre kan fatta egna beslut.

Många drabbas förr eller senare av något som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Tidigare har det enda alternativet varit för de anhöriga att gå igenom en lång och komplicerad process för att ordna god man och förvaltare. Men nu är det möjligt att upprätta en fullmakt vilket gör att du själv bestämmer vem som ska företräda dig om behov uppstår. Med framtidsfullmakten kan du underlätta för dina anhöriga och samtidigt skapa din trygghet inför framtiden.

Tänk på!

För att framtidsfullmakten ska vara giltig gäller vissa formkrav. Fullmakten ska vara skriftlig och och ska undertecknas av fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro.Om framtidsfullmakten inte lever upp till formkraven kan fullmakten betraktas som ogiltig.

vanliga frågor om Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt bör upprättas om du känner oro inför att inte kunna sköta dina personliga och ekonomiska ärenden på egen hand inom ett par års sikt? Det kan bero på olika orsaker som exempelvis sjukdom, en olycka eller en psykisk störning

Ja det kan man.

Ni kan via ett nytt registrerat äktenskapsförord  upphäva ett tidigare äktenskapsförord. 

Det ni behöver behöver vara medvetna om är att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att ni båda är överens.

Nej, det är inte möjligt att ingå ett muntligt äktenskapsförord. 

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande vilket i sig omöjliggör ett muntligt äktenskapsförord

Om ni registrerar ett svenskt äktenskapsförord enligt svensk rätt och ni har hemvist här i landet så är det giltigt. Översättningen är bara en hjälp för att förstå avtalet ni skriver under.

Om det skulle visa sig att översättningen är felaktig kan det utgöra grund för en process om ogiltigförklaring av äktenskapsförordet helt eller delvis.

Ett äktenskapsförord som upprättas innan man gifter sig och som registreras inom en månad därefter gäller från dagen för giftermålet. I annat fall gäller äktenskapsförordet från den dag som det registrerades.

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt.

När båda har skrivit under äktenskapsförordet ska det sändas in i original till Skatteverket

För att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor.

Det går bra att upprätta ett äktenskapsförord efter vigseln.

Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst, såväl innan som efter själva giftermålet.

Mallar som återfinns på internet är oftast bara exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Ni kan med andra ord inte vara säkra på att mallen lämpar sig efter just ert förhållande.

 De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Vill ni skapa ett äktenskapsförord genom oss skapas äktenskapsförordet utifrån ert förhållande och ni får ett äktenskapsförord som inte bara är skräddarsytt utan även juridiskt hållbart. Dessutom kan ni kostnadsfritt rådgöra med en av våra jurister om ni känner er osäkra på något. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri behovsanalys. 

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved